Referat af generalforsamling 2013

 D. 12.januar 2013 var nydeligt iklædt vinterfarver, da 3 gæve svende lod sig døbe i Almindsøens kolde vand (2 grader) overværet af en pæn skare (ca. 25) kappeklædte (dog ikke alle) frænder.  Flemming, Ole og Carsten kan nu fremover titulere sig ægte vikinger og har aflagt ed på at ære vor forening som det sig hør og bør. Efter en tiltrængt grillpølse (hvem skulle have troet det kl. 8 om morgenen midt  i den mørke skov) drog alle hver til sit for at nette sig før årets generalforsamling i FDF-huset på Almindsøvej.

Og da alle munde var mættet af sild eller anderillette samt dejlige grillbøffer med skønne salater og kartoffeldelikatesser, var vi klar til at tage fat på dagsordenen kl. 15.16.

Ad 1. Valg af dirigent

Grethe modtog valget og konstaterede at forsamlingen var lovligt varslet.

Ad 2. Høvdingens beretning

Sebbe glædede sig over, at morgenens dåb bibragte medlemslisten 3 mænd. Faktisk var også en fjerde mand værdig til dåb, men han befandt sig under varmere himmelstrøg og kunne derfor ikke komme.

Sebbe lavede herpå et tilbageblik over årets begivenheder:

Sidste generalforsamling forløb godt med hyggeligt samvær og passende ordstrid mellem vikingerne. Hans Jørgen tog sig en lur, så alt forløb nogenlunde som vanligt.

Også tappefaldet gik som normalt. Godt vejr til gode vikinger. Dog burde vi nok have købt mobilsaunaen fra forrige år!

Og som sædvanligt gik cykelturen fint under ledelse af de to garvede turledere Jens og Aage, som denne gang lagde turen forbi Falckstationen, hvor vikingerne fik et lille førstehjælpskursus. Herefter blev Hanna og Hans Jørgens nye residens indtaget. Dejligt sted!

Kap den blå Tap måtte aflyses pga. for få tilmeldte. Kunne det mon skyldes, at høvdingen fra start havde meldt afbud???  I stedet afvikledes den traditionelle Taprejsning med vanligt stort fremmøde og godt vejr.

Det årlige julebad var igen en fornøjelse midt i vinterkulden, og den efterfølgende  julegløgg havde fundet de fineste rammer at lade sig indtage: Ole var så venlig at lægge ”hus” til og oven i købet underholde os med liflige guitartoner . Herefter fulgte den sædvanlige, dybt uretfærdige pakkeleg, hvor høvdingen atter  følte sig tilsidesat.

Og så kom det nye tiltag: Nytårskur! Festligt var det med champagne og fyrværkeri på nytårsaftensmorgen. Kransekagen kommer nok næste år.

Mht. måneskinsbadning må vi konstatere, at ”krumtappen” virker. Inge og Astrid har været meget trofaste i måneskinnet. Men et tilløbsstykke kan man nok ikke kalde det.

Måske har antallet af vikingearrangementer nået sin grænse.

Høvdingen orienterede herefter om, at Vibeke alligevel har ønsket at genopstille som møntmester,(selv om hvervet måske ikke lige ligger til højrefoden / møntfoden)  idet hun fremover støttes behørigt af talstærke bestyrelsesmedlemmer.

Sebbe takkede herpå bestyrelsen for årets arbejde, og især Morten fik applaus for sin indsats med klubbens hjemmeside. At han er hurtig på tasterne beviste han ved under beretningen at opdatere siden!

Kommentarer til beretningen:

Jens: Lad os skåle for Sebbe, som nu har siddet på Høvdingeposten i 10 år som den længst siddende!        Lise mente, at det måtte give anledning til at gi´ en omgang, men blev herpå orienteret om, at hun nu har bestridt posten som Runerister ligeledes i 10 år!

Jens: Husk lokalhistorisk arkiv

Anne Katrine: Medlemslisten bør suppleres med mobilnumre

Efter disse få kommentarer blev høvdingens beretning godkendt på rekordtid (kl. 15.40!)

 

Ad. 3 Møntmesters beretning:

Vibeke gennemgik taljunglen og efterlyste undervejs dén viking der kalder sig ”netbank overførsel”. Hun orienterede samtidigt om baggrunden for den ulykkelige formulering: ”Mistet tap”. Denne dækkede over Lailas mistede nøglebrik.

Kommentarer til beretningen:

Kaj ville gerne vide, hvor stor indflydelse bestyrelsens forestående spanienstur ville få på medlemskontingentet.

Janie orienterede foreningen om, at Laila har mistet nogle brikker i år (eller var det mon kun én?)

Jens opfordrede til opstramning på økonomien. Mistede nøgler /brikker koster ifl. vedtægterne 300 og ikke 200 kr. Ét medlem har ikke betalt.

Sebbe tog på bestyrelsens vegne kritikken til sig, men understregede også at det er den enkeltes eget ansvar at få betalt.

Morten henviste til hjemmesiden, hvor man kan se aktive, passive samt æresmedlemmer. Siden opdateret i dag kl. 16.06!

Vibeke forklarede, at enkelte medlemmer har særlige forhold (Henning i Spanien, Kunø ingen netbank), hvorfor hun har lavet særaftaler med dem vedr. medlemskontingent. Og de betaler!

Sebbe tilføjede at denne forening skal give plads til forskellighed!

Møntmesterens beretning blev herefter godkendt (Kl. 16.15)

Nu var der et kort intermezzo, mens Laila, på vegne af sig selv og Grethe, i al hast ilede til SPAR og tømte hylderne for ”hjemmebragt” citronmåne og andet godt, mens Anne trakterede med dejligt hjemmebag (ingefærkager) til kaffen. Således atter skarpe i hovedet (for fleres vedkommende) fortsattes med næste punkt på dagsordenen:

Ad. 4. Indkomne forslag

1. Bedre kommunikation.

Morten appellerede til at alle aktiverer ”reminderknappen” på hjemmesiden, så alle mindes om nye indlæg på siden med det samme. Derforuden ophænges en liste i huset til afkrydsning, når det enkelte medlem har betalt sit kontingent. På dén måde kan alle hjælpe med at ”prikke”, hvis én har glemt at betale. Morten understregede også, at det jo drejer sig om tovejskommunikation. Stafetten, som var interessant læsning, bør vi få startet igen. Den kræver ikke særlige skriftlige formuleringsevner, da et bidrag også kan være et foto, en opskrift på vikingesnaps e.l. Skulle et medlem imidlertid være forhindret i at kunne bidrage, er det dennes pligt selv at sende stafetten videre, for at sikre at den ikke ”strander”. Janie tilbød at starte stafetten. Morten kundgjorde, at han manglede flere fødselsdage på siden, og bad alle om at tjekke og indberette til ham, hvis noget mangler / er ukorrekt. Jens spurgte til problematikken om bolle-å versus dobbelt a. Hertil svarede Morten, at det var et spørgsmål om betaling for hjemmesiden. Flemming forsvarede brugen af dobbelt a, idet det var skik og brug i vikingetiden.

2. Fælles fødselsdage

Jens mente, at bestyrelsen havde glemt visse runde fødselsdage. Hertil svarede Sebbe, at Jens tog fejl. Der blev på sidste generalforsamling, ud fra et indkommet forslag fra John, diskuteret, om vi skulle forsøge os med en model som på Østre, hvor man samler ”de runde” og fejrer dem fælles, og hvor de modtager deres erkendtlighed fra foreningen. Da bestyrelsen kun oplevede positive tilkendegivelser hertil, lovede den at arbejde videre med sagen. Nu bad Hanna om ordet, og idét hun rejste sig udbrød Hans Jørgen med ærefrygt i stemmen: ”Så… Nu bli´r jord og himmel stille!!! Hanna udtrykte et savn over den manglende opmærksomhed på dagen. Hun syntes ikke, vi skulle sammenligne os med Østre. Hun mente, at hvis der ikke skulle gives en gave på dagen, burde vi i stedet indsamle pengene til velgørende formål. Her brød Kaj ud i ”gråd” for det gribende indlæg. Laila gav udtryk for, at hun fandt det meget trist, hvis nogen følte sig forbigået og derfor udeblev, og nævnte Bente og Jørgen, der har gjort så meget for foreningen. Hertil kunne Jens orientere om, at deres fravær ikke skyldtes utilfredshed, men andre planer på dagen. Sebbe sagde, at dette ikke var et kardinalpunkt for bestyrelsen, men blot en videreførelse af sidste års forslag, så hvis  stemningen alligevel ikke var for det, kunne vi jo blot fortsætte som hidtil. Bo henviste til at kun Moonbevæglesen afholder ”bunkebryllup”. Janie appellerede til, at man sagde til, hvis man var utilfreds med noget, i stedet for at gå og ”snakke i krogene”. Hun understregede, at vi skal have det godt med hinanden i foreningen! Grethe tog ordet for at irettesætte den uartige elev i klassen (Bo,) der vendte det hvide ud af øjnene overfor hende. Jens kunne stadig ikke huske, at sidste års snak om punktet foregik som referatet beskrev, men konkluderede dog selv, at det muligvis kunne skyldes, at han ikke var til stede sidste år. Sebbe bad om en tilkendegivelse for eller imod ny fødselsdagsordning. 21 af 34 stemte for ”gammel” ordning, og Sebbe sagde under henvisning til tidligere omtale af antallet af foreningsarrangementer, at der således ikke ville blive et Kyndelmissetræf. Inge opfordrede folk til i stedet at komme til fuldmånebadning, og da hun alligevel havde ordet bad hun om egnet udstyr til at kunne gribe ind ”når tappen drypper”. Det kunne f.eks. være en køkkenrulle / tap-rulle eller måske en tap(ét)rulle. Sidstnævnte må Mogens Maler kunne klare! Herpå orienterede hun om, at vor gæve skjoldmø Astrid er indlagt med hjerteproblemer, men hun var ved godt mod og sendte en hilsen til forsamlingen.

 

Ad 5. Valg til bestyrelsen

a. Høvding. Sebbe genopstillede og blev genvalgt

b. Møntmester. Vibeke genopstillede under forudsætning af tidligere omtalte støtte fra de talstærke i bestyrelsen. Efter lovning om dette blev hun genvalgt.

c. Klubmester. Janie genopstillede og blev genvalgt.

 

Ad. 6 Evt.

Gerda bad om ny måtte foran klubhusdøren. Janie har ledt længe efter egnet (skal kunne lænkes fast) og bad alle om at lede med.

Jens talte om vej/stisituationen og opfordrede til, at såfremt skovvæsnet ikke kan ”råbes op”, må vi selv arrangere en arbejdsweekend og udbedre situationen. Han rådede klubmesteren til, når hun kontakter skovfolket, at pointere, at vejen er en redningsvej og dermed skal være farbar.

Laila ville gerne, midt blandt de skarpe stemmer, understrege, at hun synes, bestyrelsen gør et stort og godt stykke arbejde.

Anni henledte opmærksomheden på at vi mangler en revisorsuppleant, når nu den valgte sidder i sydens sol.

Kaj forsøgte igen at få klarhed over hvordan bestyrelsens spanienstur finansieres, og fik dét svar at turen var en bryllupsgave til Høvdingen og hans brud fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer, og i øvrigt ikke havde sammenhæng med eller indflydelse på foreningens formue.

Morten brillerede igen i år med en spændende konkurrence om at vinde et eksemplar af den nyligt udgivne HAC-kalender.  Denne gang handlede det om krydser. Opgaven gik ud på at lave et overslag over, hvor mange krydser foreningsmedlemmer har sat i november 2012. Tillægspørgsmålet lød: Færrest  krydser på én dag og flest krydser på én dag. Alle afleverede deres bud skriftligt til Morten og forsamlingen afventede afgørelsen.

Imens valgtes nye kagebagere til 2014: Tove, Anne Lise og Grethe (sidstnævnte som bodsgang!)

Ordstyreren afsluttede herpå generalforsamlingen med tak for ro og noooooogenlunde høvisk tale!

Den sidste rune blev ristet kl. 18.03 (8 minutter senere end året før)

 

 

Og så kom afgørelsen af konkurrencen:

Trods talblindhed grænsende til det mongolide lykkedes det Runeristeren at komme nærmest det korrekte antal krydser sat i november. Det korrekte tal  var 646. Hermed blev hun den lykkelige ejer af Vikingekalenderen.

 

Ref. Runerister Rothe

 

 

 

 

Skriv et svar