Referat Generalforsamling Januar 2004

GENERALFORSAMLING 2004

 

Så oprandt den første dag på året, hvor gæve vikinger, skjoldmøer og aspiranter mødes uden morgenhår, og hvor håndklædet om halsen er udskiftet med foreningskæden. (- endnu engang måtte der erlægges mult til Ella) Som vanligt lagde dykkerne lokaler til seancen, og de havde i år været så betænksomme, at efterlade julepynten fra deres julefrokost til os, så vi rigtig kunne føle os godt tilpas. Og som traditionen byder, startede vi med at indtage sildemadder og for de, der mest har hang til gris: skinke. Alt blev behørigt nedskyllet med en enkelt snaps. Herefter havde Kaj og Sebbe forberedt grillen til næste ret: ”Mad for modige” (Danish Crown stod bag bøfferne til grillen) Smagen fejlede bestemt ingenting, og ved redaktionens slutning er vi ikke bekendt med, at de deltagende medlemmer, ikke alle er i live. Om det så kan tilskrives et styrket immunforsvar takket være Inger og Aages dejlige salater, skal være usagt. Endvidere bestod tilbehøret af nogle fantastisk lækre flutes, som dog overvintrer i Sebbes fryser til næste vikingetræf ! Efter dette fortræffelige måltid kunne generalforsamlingen tage sin begyndelse.

Ad. 1 Valg af dirigent:

Kaj I. takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2 Formandens beretning:

Sebbe bød alle velkommen, og især de nye vikinger, der som de første blev optaget under det nytilpassede ritual, som var affødt af et ønske fra sidste års forsamling.

Dette år som er ”år 1 efter Jens” ( Guldtappen) har igen været et indholdsrigt år for HAC, endda med enkelte nyskabelser:

Klubbens eksistens blev synlig for mange TV-seere både regionalt og nationalt i forbindelse med sidste års indlemmelse af nye vikinger.

Nøgleaflevering kunne dette år foregå på de nyindkøbte stole, til glæde for de, der nåede at bemægtige sig én.

Den årlige cykeltur (Bakketuren) arrangeret af Jens og Aage var igen en succes for de fremmødte, bortset fra Lars, som ikke mente, at de tilstedeværende cyklister kunne leve op til hans cykelambitioner. Så han gik glip af slutrunden med pizza på Vestre.

Et nyt tiltag i år var kanoturen. En fantastisk god oplevelse for de 8 fremmødte, som padlede sig frem mellem et mylder af dragebåde, der dog havde svært ved at stå distancen blandt disse gæve vikinger med barkede næver! I ”Brillerne” indtog man et formidabelt ”ta´-sel´-bord” under skyggefulde træer. Absolut en dag, der bør gentages ( om vi har råd)

Nøgleudleveringen med grillstegt mørbrad er en tradition, der blandt mange viser, at vikinger lever op til det sociale aspekt af vores formålsparagraf !

Som noget nyt afholdt vi i år ”Vikinger-i-varmen-aften”, hvor alle blev renset omhyggeligt og endvidere fik udvidet den historiske horisont vedrørende varmtvandsbadeanstalten gennem et indlæg ved Per Bademester. Herefter varmede vi op til julen hos Mogens som havde fundet et hjørne i stuen hvor de 37 fremmødte kunne indtage gløgg og spille pakkeleg. Tak til Mogens og Anne-Katrine for denne hyggelige aften.

 

Høvdingen gik nu over til anden del af sin beretning og understregede vigtigheden af, at alle er opmærksomme på den 3-delte formålsparagraf. Denne fordrer at alle bruger afkrydningslisten, så ingen kan komme til at holde andre aktive ude. Det handler ikke kun om at undgå ”en kold røv”.

 

Der blev igen henvist til §5 der omtaler aspiranters pligt til at holde hullet isfrit samt klubhus og isredskaber i ordentlig stand. Så vidt vides er hverken Inger eller Aage aspiranter, men de er ikke desto mindre stadig årsag til at stedet ser pænt ud. En stående opfordring til at alle bidrager hertil!

Mht. hullet skal man som bekendt stå meget tidligt op, hvis man vil klargøre det til Gerda, som i øvrigt beklagede sig over bestyrelsens tiltro til, at den globale opvarmning gør redskaberne overflødige. På forespørgsel meddelte Gerda, at hun havde savnet jernet.

 

Vestre blev Gud ske lov ikke kåret som Østjyllands bedste badestrand. Så er vi stadig en begrænset flok, der ved bedre.

 

Hjemmesiden, der har spøgt et par år i forbindelse med generalforsamlingen er nu under vingerne hos runeristerens søn, men Anders, der tidligere har ytret ønske om arbejdet er måske fortsat i spil?

Der vil fremover være e-mail adresser på adresselisten med mindre man modsætter sig dette.

 

I samme forbindelse blev indkøb af digitalkamera diskuteret. Det vil være lettere bl.a. i forbindelse med hjemmesiden og ”Hullet” at have nogle digitale billeder. Her viste det sig, at vi har en ekspert iblandt os: Verner, der underviser i dette, tilbød klubben at stille et kamera til rådighed. Dette tager vi imod med kyshånd (selv om Mogens´ kamera evt. kan købes for 300)

Samtidigt blev det understreget, at klubbens hoffotograf Olufs flotte billeder ikke kan undværes eller erstattes af digitale ditto.

 

Måneskinsbadningen trækker (heldigvis) kun en lille sluttet flok, så der er plads til lidt måneskinsefterbadhygge på den knappe plads.

 

Endnu en tak til Mogens skulle lyde. Denne gang ikke for gløgg og æbleskiver i stribevis, men slet og ret for striber. De hjælper os i vore mørkeste stunder !

 

Og høvdingen fortsatte med sine taksigelser: Først til den siddende bestyrelse for samarbejdet og ikke mindst til Aage, som har valgt at stoppe som næstformand. Ikke derfor skal takken lyde, men fordi Aage altid har påtaget sig mange opgaver uden at kny.

Om det er fordi, at Aage har særligt dametække, skal være usagt, men i hvert fald trækker han to damer med sig. Inger og Ella meddelte nemlig, at de nu går ind i deres sidste år som bestyrelsesmedlemmer, så et generationsskifte er under opsejling.

 

Inden beretningen sendtes til afstemning, blev der en større disputs om dinglefisser som mentes at være med ét s. Hans Jørgen var imidlertid i det hellige hjørne og talte i stedet om englefisser og Hanna skabte klarhed om problemet med en udredning om, hvordan udtrykket med eller uden esser, stammede fra Zilmer i betydningen slendrian.

 

Laila ønskede dåbstidspunktet flyttet til kl. 7 eller 8 af hensyn til mørket. Forsamlingen ytrede sig forskelligt og bestyrelsen beslutter selv tidspunktet.

 

I forbindelse med afstemningen spurgte Guldtappen Jens, hvor mange der var stemmeberettigede, med henblik på, om alle havde betalt kontingent rettidigt. Mogens var inde på om et bødeforlæg på måske 50 kr kunne være på sin plads, men snakken mundede ud i at man i behørig tid selvfølgelig sørger for at have orden i sit kontingent.

Herefter blev beretningen godkendt og kaffe med dejlige kager nedsvælget.

Ad 3. Kasserers beretning

Ella havde en kommentar til posten for bestyrelsesmøder, der er steget. Hun udtalte at det muligvis skyldtes indkøb af 6 flasker rødvin til 300.000 !!! (ja, – man skal ikke være smålig!)

Der forventes store indtægter på multkontoen næsten år

Aage nævnte 35-årsjubilæet næste år, og foreslog at man evt. kunne tilbyde fri bar under generalforsamlingen (Som om det skulle gøre det lettere at være referent. Red.)

Skatmesterens beretning godkendtes.

Ad 4. Indkomne forslag

Olufs forslag om dobbelt stemmetal til henholdsvis kvinder og mænd hvert andet år forskudt for hinanden, gav anledning til mange ytringer. Hanna gjorde klart at hun i sin regeringstid kæmpede for kvinders indlemmelse i HAC på fuld tid! Oluf foreslår tænkepause indtil næste år.

 

Ad. 5 Valg til bestyrelsen

Aage trak sig som næstformand og bestyrelsen indstillede Mogens Maler som indvilgede.

Lise ønskede at fortsætte som runerister og genvalgtes

Anne Katrine følte sig qva sit noget nære forhold til den nye næstformand inhabil som revisor, hvilket Mogens fuldt ud kunne tilslutte sig (specielt hvad angår det regnskabsmæssige)

Oluf overtog revisorposten og Jens genvalgtes hertil

Mange måske bortset fra Mogens mente ikke, at Mogens følte sig valgt, hvilket der snart blev rådet bod på. Han valgtes enstemmigt.

Og så opstod en i HAC-sammenhæng aldeles uvant situation: Der blev kampvalg til suppleantposten – som vist i øvrigt aldrig har været besat før. Lene blev foreslået af Oluf. Kaj M. opstillede og lovede at Danish Crown kunne komme på tale som sponsor for næste generalforsamling, såfremt han blev valgt. Janie opstillede, og mindede forsamlingen om de formidable flutes hun bagte ved et tidligere arrangement. Således velforberedte kunne forsamlingen holde skriftlig afstemning. Og for at undgå valgsvindel blev der nedsat et ubestikkeligt fintællingsudvalg bestående af en dommer og en degn, der efter mange forsøg endte med at kunne offentliggøre følgende resultat: Janie blev valgt med 23 stemmer, Kaj M.(og hans kød) fik 18 stemmer og Lene fik 17. Men for Janie var det åbenbart ikke helt nok, idet hun senere udtalte: ” Jeg går efter klubmesterposten engang!”

 

Ad.6. Evt.

Lise orienterede op den påtænkte fototavle i klubhuset, så vi ved, hvem vi er.

Nye vikinger blev mindet om, at de skal forfatte en præsentation af sig selv til ”Hullet” (snarest) Mailes til Sebbe på: SEBBE@jyskebank.dk. Eller sendes pr. brev.

Round Table Herning kommer på visit d. 5.februar. Jens, Janie, Oluf, Mogens; Lars og Kaj M. melder sig som fakkelbærere o.l.

Næste års kageteam: Kirsten og Vibeke

Inge foreslår kanoturen placeret på en hverdagsaften

Verner efterlyser slagsangens elskovsdel

John foreslår de gamle historier samlet til gavn for nyere medlemmer

Mogens henstiller til bestyrelsesmedlemmer ikke at trække sig før de fylder 90

Der nedsættes et KAP-udvalg bestående af : Ella, Kirsten, Janie, Dorthe J., Inge og Mogens (sidstnævnte tager initiativ til udvalgsmøde)

Tak til Bente for det smukke juletræ

Medlemmer bedes medbringe CDér til dans efter generalforsamlingen

Afluttende bemærkning fra høvdingen: Dette blev året med de to esser og oberstens fulde deltagelse.

Ærbødigst Runerister Lise