Referat Generalforsamling Januar 2005

OPTAGELSE 2005

 

Det var på ingen måde det sædvanlige syn, der mødte gæve vikinger og skjoldmøer, da de stillede til årets optagelse:

For det første var der ikke antydningen af is på Almindsøens blanke vand. Dog, solen skinnede som det sig hør og bør til HAC-arrangementer.

For det andet var badeanstalten indhyllet i røgen fra et mindre trækulsbål, som siden skulle forårsage nye morgenmadsvaner hos medlemmerne: Frankfurter med det hele!

Og for det tredje var enkelte betydningsfulde vikinger svøbt i kapper, der i udsmykning langt overgik både gobelinerne på Amalienborg og Bayeux-tapetet.

Al denne stads var ene og alene møntet på årets eneste værdige: Bente Ravn Jakobsen, som kom levende gennem skærsilden. Velkommen Bente, – du gæve skjoldmø!!!

 

GENERALFORSAMLING 2005

 

Og så gik det atter løs i de gæstfrie dykkeres klublokale, hvor de 38 tilmeldte bænkedes, før man kastede sig over skinke, sild og ikke at forglemme karrysalat. Herefter fik vi de dejligste salater, let lunede(?) flutes og sidst, men absolut ikke mindst 2.-suppleantens dejlige og velkrydrede grillbøffer. Og det forlyder fra pålidelig kilde, at sådan skal godt kød smage – kun krydret med lidt salt! En enkelt snaps eller to blev skyllet ned undervejs, før vi gik til den egentlige mening med det hele: Årets generalforsamling, som jeg skal forsøge at referere i sit fulde omfang!

 

Ad. 1 Valg af dirigent:

Jannie takkede for valget og konstaterede at forsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2 Høvdingens beretning:

Efter velkomsten rettede høvdingen først en stor tak til ”kappeudvalget” for det flotte resultat af de flittige hænders arbejde på de mørke vinteraftener.

Herefter omtalte han årets HAC-arrangementer, der ikke undrende kun kunne beskrives med rosende ord: Dejlig iskoldt og drønvarmt besøg hos ”De blå mænd” i Svejbæk, hyggelig cykeltur på diverse sider af Langsø, solbeskinnet nøgleaf-og ud-levering, summende oplevelser på årets kanotur, og sidst men ikke mindst renselsesprocessen på varmtvandsbadeanstalten med efterfølgende julestemning hos Mogens, hvor flere vikinger udstillede deres sande jeg under årets pakkeleg!

Herpå antydede høvdingen sine forestillinger om fremtiden for vikingerne: Vi skal fra vores lille søbad se mere globalt! Ozonlagets tykkelse bør vække bekymring, især hos et folkefærd som vores.

Man kan forestille sig den groteske situation, at vi i lighed med vikinger Down Under skal medbringe egne isklumper at plumpe i søen forud for den daglige dukkert.

At bestyrelsesarbejde er hårdt og uegennyttigt ved enhver, der har prøvet det, og for dette takkede høvdingen og måtte igen konstatere, at det er knapt med rødvin til møderne! Endvidere rettede han en ganske særlig tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer: Inger Klubmester, som den fantastiske arbejdshest, der har sørget for at klublokalet holdes rent (hvilket jo påhviler alle brugere at gøre!), og ikke mindst har fungeret som lederstedfortræder ved rettidig udbringning af gaver o.l.!

Og Ella der gennem mange år som kasserer altid har været ubeskrivelig ubestikkelig og har styret økonomien, så det, trods bestyrelsens ihærdige indsats herfor, aldrig er lykkedes at komme ud med et underskud. (Stående applaus til begge)

Takketalerne fortsatte, først til julenisserne Bente og Jørgen og siden til billedudvalget Jens og Annie.

Her ophørte så de venlige ord idet høvdingen rettede opmærksomheden mod den vante odør i klublokalet og pålagde alle at tage et tøffelcheck lidt oftere.

 

 

M.h.t. HAC´s hjemmeside kunne han meddele at Anders har et oplæg, som kun venter på indhold fra høvdingen. Denne lovede bod og bedring desangående.

Før vi skred til afstemning om høvdingens beretning var der følgende kommentarer:

 • Jens opfordrede til at bestyrelsen anskaffede sig et vaskefad til at vaske hænder i m.h.p. for sen udbringning af ”runde” gaver.
 • Jens udtrykte sin bekymring for, hvorvidt han muligvis fortsat skulle have høvdingeforpligtelser, når han stadig figurerede på en gammel hjemmeside som høvding. Sebbe understregede at denne er rettet.
 • Laila, som glemte at vi stadig behandlede punktet formandens beretning, gav udtryk for sine frustrationer i forbindelse med fuldmånebadning over at sidde alene med selveste høvdingen og en mislykket kage uden creme.
 • Hans Jørgen var dybt rystet over mangler ved dagens dåb og stillede spørgsmål ved om handlingen kunne godkendes. Lise beklagede og forsøgte at undskylde med henvisning til sjælen i karrysalaten. Efter afgang af diverse passive og endnu uskyldige medlemmer blev manglen udbedret, så den nye skjoldmø kunne føle sig helt ægte!
 • Laila undrede sig over det sene tidspunkt på dagen for dåben, da dette sidste år blev diskuteret. Hun var for øvrigt begejstret for traktementet efter ceremonien, dog kunne størrelsen måske overvejes. Andre havde erfaring for at visse ting er størst tidligt på dagen. Bestyrelsen tager punktet op til diskussion !
 • Karen tilbød hjælp til praktiske ting i forbindelse med generalforsamlingen fx karrysalat, borddækning, oprydning e.l. for at aflaste den hårdt arbejdende bestyrelse.
 • Ole ønskede svar på formandens holdning til foreningsunderskud. Sebbe irettesatte og understregede at han er høvding, og at han ønsker foreningens midler brugt til arrangementer for alle interesserede medlemmer.
 • Kaj undrede sig over, at bestyrelsesmøderne på det sidste har været så billige, hvilket forklares med diverse flydende gaver, samt det faktum, at Jens ikke har deltaget i de sidste bestyrelsesmøder.
 • Kaj efterlyste festligholdelsen af klubbens 35-års jubilæum, hvortil høvdingen erklærede at 35 år intet er for en ægte viking

Herpå skred dirigenten til domsafsigelse og beretningen blev enstemmigt og under applaus vedtaget.

 

Ad. 2. Skillingsmesterens beretning

Ella redegjorde på vanlig detaljeret vis for diverse regnskabsmæssige forhold, hvortil der var følgende kommentarer:

 • Ole V. og Kaj viklede sig ud i overvejelser om aktive og passive nøgler, hvilket afstedkom en bemærkning fra Sebbe: D´herrer burde måske ikke i så høj grad udstille deres manglende ”evneskaber” udi regnskaber!
 • Laila spurgte til nødvendigheden af ”multsystemet”, hvortil Oluf       foreslog at afgiften måske skulle erlægges i naturalier ( øl og snaps) til generalforsamlingen. Dette fik Verner til at pudse egen glorie, mens han foreslog, at de 5 mindst badende skulle betale dette. Høvdingen satte straks den unge viking på plads og fastslog, at vedtægterne siger alt om badepligt: 7 gange dagligt (eller var det ugentligt?!)
 • Jens roste Ella for hendes gode arbejdsindsats med foreningens regnskaber trods hendes svære baggrund som tidligere ansat i Jyske Bank.
 • Mogens gjorde sig til talsmand for hårdere straffe (20 kr i mult) hvilket fik dommeren på banen: Højere straf hjælper ikke. Lad os i stedet gå bag om problemet…

Her fandt høvdingen det på sin plads at minde om, at vi stadig behandlede punktet: ”Skillingsmesterens beretning”, hvorpå den enstemmigt blev godkendt.

 

 

 

Ad. 3 Indkomne forslag

 • Dorthe redegjorde for baggrunden for sit indlæg: ”Er vi på vej mod den historieløse forening? ”

Som meget aktivt medlem af ”KAP-udvalget” havde hun erfaret at lokalhistorisk arkiv (lha) intet havde om HAC siden 1984. Dette rystede den gamle høvding Jens i sin grundvold, idet han med bestemthed vidste at have udleveret alt til lha i sin regeringsperiode. Sebbe bedyrede samtidigt, at han havde afleveret samtlige numre af ”Hullet” samme sted. Protokollen vil ligeledes blive overdraget lha nu, hvor den er fyldt og en ny er taget i brug. Under alle omstændigheder vil bestyrelsen tage sig af at undersøge ”det lokalhistoriske mysterium”

Hans Jørgen blev opfordret til at fortsætte sine underholdende anekdoter fra fortiden, så selv nye vikinger kender foreningens historie. Det ville også være gavnligt med en lille note til billederne i fotoarkiverne. Jens fremhævede vigtigheden af god runeristning dels af hensyn til historien, men også for underholdningens værdi. Dorthe, der har stået på hovedet for at finde høvdingenavne og -perioder i forbindelse med sit KAP-arbejde, opfordrede til, at navne på bestyrelsesmedlemmerne for fremtiden nævnes i referater.

Mogens startede en meningsudveksling om KAP-projektet. Skal det være op til den enkelte selv at skabe? Lise frarådede og henviste til parolen: ”Gør det du er bedst til!” Sebbe mente, at bestyrelsen i hvert fald må stå først for mht. ekvipering og håbede at udvalget ville fortsætte så længe.

 

Ad. 4. Valg

 • Sebbe genvalgtes som høvding
 • Vibeke modtog med glæde bestyrelsens indstilling og blev valgt som ny skillingsmester
 • Janie, som siden sidste års generalforsamling utvetydigt er gået efter den høje post, blev valgt som ny klubmester. Da hun hermed måtte forlade 1.suppleanthvervet blev denne betroede post overtaget af 2. suppleanten Kaj. Om ikke denne rokade vil få indflydelse på kød-leverancerne fremover kan der kun gisnes!

 

Ad. 5 Evt.

 • Første indlæg var af underholdende karakter: Herdis og Grethe havde forberedt en ”Messe for vikinger” og alle blev iklædt et til lejligheden passende kostume. Herefter istemte hver fugl med sit næb værket, som beskrev aspirantens svære liv.
 • Tak til årets kagebagere Vibeke og Grauballe-Kirsten og velkommen til næste års: Verner og Bente
 • Opfordring til nye samt knap så nye medlemmer om at præsentere sig selv i Hullet som udkommer først på foråret.
 • Anne Katrine ønskede en ny pris indstiftet: ”Årets tøffelhelt” hvilket afstedkom flere indlæg ikke i tøflerne men om tøflerne, næseklemmer til sarte vikinger, barfodsbadning o.m.a.
 • Laila spekulerede på hvorledes måneskinsbadning kunne gøres mere attraktiv, så hun ikke skulle føle sig så ensom. Jens mente at alkohol måske kunne være et ”intissement”. Inge efterlyste fakler, hvortil Sebbe mindede om at måneskinsbadning ikke er et bestyrelsesansvar. Laila udnævnte herpå sig selv til lysmester.

 

Sluttelig kom dirigenten med den sædvanlige (men lidet troværdige) frase:” Tak for god ro og orden”og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, hvorpå festen tog sin begyndelse med masser af snak, dans og hygge.

 

Således refereret af

den siddende runerister

Lise