Referat Generalforsamling Januar 2007

 REFERAT AF GENERALFORSAMLING

  1. januar 2007

 

Efter høvdingens velkomst kunne de 39 fremmødte vikinger, skjoldmøer og en enkelt aspirant nyde først Janies fristelser / sild og derefter supergode grillbøffer fra den sædvanlige leverandør (som i øvrigt glimrede ved sit fravær!!!) Hertil serveredes kartoffelsalat, rødkålssalat og flutes, og ingen manglede øl og snaps at skåle i. Foreningshymnen og ”slagsangen” kunne høres i det meste af Sydbyen, og så var alle klar til årets generalforsamling: (Påbegyndt kl. 15.20)

 

  1. Valg af dirigent

Inge blev enstemmigt valgt under henvisning til hendes erfaring med barnlige sjæle. Hendes vage protester stak ikke så dybt, og den usikkerhed, hun udtrykte ved hvervet, skulle vise sig fuldstændig ubegrundet!

 

 

  1. Høvdingens beretning

Sebbe beskrev, hvordan han hvert år glæder sig særligt til denne årets første begivenhed for vikinger, og således også i år. Der har været stor mediebevågenhed på kilden til vor glæde med både avisartikler og radioprogram. Desværre bragte JyllandsPosten et forkert billede i forbindelse med interviewet af Sebbe. Forsiden var prydet at to radiatorbadere fra Ebeltoft. Vist i øvrigt de samme som ved en tidligere lejlighed (linselus!) Høvdingen kom ind på problematikken omkring den globale opvarmning og opfordrede forsamlingen til straks at få isoleret huset og vælge cyklen frem for bilen, så vi som forening kan sige, at vi gør noget ved problemet!

Janie fik en anmærkning for i det forløbne år to gange at have undladt til at sætte fokus på vinterbadning under sin medvirken i den lokale avis.

Herefter omtaltes årets vikinge-arrangementer:

Det første i denne sammenhæng var generalforsamlingen, som jo som altid og især var præget af mange kloge! Siden kom nøgleaflevering med en nyskabelse i kraft af en meget vellykket ølsmagning, som givet vil blive gentaget. Cykelturen bød på en dejlig tur med meget få pauser. Selv ikke Svostrup Kro kunne standse de fremadbusende vikinger. Turen afsluttedes med rundvisning og pizza på Langsøskolen, hvor vi nød udsigten og det gode vejr fra terrassen.

Kanoturen blev igen en succes, og ingen døde undervejs, trods det at vi mæskede os i Lars og Dorthes svampestuvning med råvarer, han fandt i skovbunden. Dog var vi døden nær af skuffelse på hjemvejen, da det gik op for os, at kasssemester Vibeke ikke havde medbragt penge til den is, vi normalt altid har fået ovenpå dåden til søs.

Nøgleafleveringen hvor vi også fejrer Morten, var ingen undtagelse, når talen falder på godt vejr til HAC-arrangementer. Stor tak til Oluf for beviset herpå, som vi dagligt kan betragte i klubhuset.

Atter lykkedes det os ikke at få brugt penge på det årlige julebad, men bademester Per leger stadig med tanken om en personaleoplevelse i søen. Til gengæld fik vi brugt lidt vikingemønter på Laila, som grundet en brist i kommunikationen, fik hele to værtindegaver som tak for husly under julehygge og pakkestrid.

Dette års allersidste måneskinsbadning har været den mest besøgte til dato, hvilket uden tvivl skyldtes Inges opfindsomhed med måneskinspakker som lokkemad.

Efter omtalen af årets arrangementer kom høvdingen ind på foreningens øvrige liv og måtte blandt andet konstatere, at medlemmerne er en flok sløve padder, som ikke har bidraget med lovede indlæg til ”Hullet”. Sebbe meddelte allerede sidste år, at han ikke ønskede titlen som redaktør på sine brede skuldre mere, men da ingen andre har meldt sig, måtte han igen stykke lidt sammen. Han foreslog, at vi nu finder en ”webmaster” (Verner er flyttet), så den interne kommunikation fremover foregår via hjemmeside samt husets opslagstavle.

Han orienterede herefter om, at med hensyn til vedligeholdelsen af klubhuset, vil der blive lavet en rengøringsplan, således at dette påhviler alle på skift i en uge ad gangen.

Dagens dåb forløb efter høvdingens (og mange andres) mening tilfredsstillende. Måske bør vi starte kl. 7.30, så hele ritualet kan forblive ”en lyssky affære”.

Bestyrelsen vil snarest foretage en lille ”oprydning” på medlemslisten, for at sikre overholdelse af vedtægterne.

Herefter opfordrede høvdingen forsamlingen til at ytre sig om, hvorvidt vi mangler arrangementer, eller om vi har for mange.

Forsamlingen berigedes så med citater fra den nys udkomne bog: ”Vinterbader”, som klubben har fået tilsendt et eksemplar af. Blandt andet hvad enhver ægte viking vidste i forvejen: Humøret stiger når temperaturen falder!

Høvdingen udtrykte herpå glæde over, at suppleanten Anne Katrine ved flere lejligheder har givet en hånd med bestyrelsesarbejdet, og takkede samtidig Connie, Kirsten og Karen for kagebagning. Nye bagere blev Connie, Gerda og Agnete. Oprydningspatruljen i år blev Oluf, Jørgen, Connie, Jens, Kirsten samt bestyrelsen.

Hilsner indgået til foreningen er kommet fra Kaj I. som nu er passiv HAC´er, Kaj M (i kraft af kød) og fra selveste høvdingen, der takkede for opmærksomhed både ved sit jubilæum og sin runde fødselsdag.

 

 

Kommentarer til beretningen:

JensT.: Hullet er fortsat nødvendigt

Oluf: tilbyder sig som redaktør af 1. Hul

Lise: foreslår 3-mandsudvalg der mødes 2 gange årligt (med rødvin!)

Sebbe: gider ikke høre flere søde ord uden handling. Tilbyder sig som redaktionsmedarbejder

Hannah: Måske interview-form?

Jens: interesseret i arbejdet understøttet af rødvin

Beretningen blev til Høvdingens fortrydelse godkendt uden anmærkninger og endog med store klapsalver.

Efterlysningen af ideer til kommende arrangementer afstedkom følgende reaktioner:

Laila: Skal vi arrangere få, men gode måneskinsbadninger?

Lise: Svært at forudsige måneskin

Laila: Måneskinsbadning kræver ikke måneskin!

Oluf: Jeg har været eneste ”Måne” ved flere lejligheder

Michael: Hvad med en tur til Århus

Inge: Eller Vesterhavet

Sebbe: Vi har en stående invitation fra Århus

(Indskudt kommentar fra Janie: Svagpissere bør gå udenfor eller sætte sig, så vi undgår sump foran toilettet!)

 

  1. Kassererens beretning:

Jens: Alle SKAL aflevere bilag i indeværende år og KUN klubrelateret!

Vibeke gennemgik det udleverede bilag som blev godkendt med underskud.

Sebbe udtrykte glæde over underskuddet, selv om det var på ”lånte fjer” og understregede, at der selvfølgelig skal serveres rødvin til både bestyrelsesmøder, revision og redaktionsmøder!

Laila følte sig generet af ”mulkt-kontrollen” og henviste til egne erfaringer om effekten af straf.

Forsamlingen reagerede voldsomt imod en evt. nedlæggelse af mulkten.

Mogens antydede at samfundstjeneste kunne være gavnligt f.eks. med tjeneste i ”Hul-udvalget”, hvorpå Niels M. hastede med betaling af skyldig mulkt, før et sådant forslag kunne blive vedtaget.

Dorthe J. har aldrig oplevet dårlig stemning i forbindelse med mulktkontrollen og blev heri støttet af Michael, der kunne forestille sig mulkten brugt på måneskinsbadningstraktement.

 

  1. Indkomne forslag:

Forslag fra Herdis og Grethe om evt. gendåb / konfirmation ved for få dåber

Sebbe foreslog ”Jubilæums-gendåb” for at fejre de jubilerende

Hans Jørgen sagde med forventningsfuld stemme, at i al fald 40-årsjubilarer burde fejres behørigt, hvorpå Sebbe bad ham nærlæse HAC-emblemet.

Lise henledte opmærksomheden på knapheden i kappebeholdningen og foreslog kappeudvalget som producenter af grundmodel til fordeling blandt medlemmerne, der så efter bedste evne selv udsmykker. Man kunne oven i købet holde en lille festivitas. ”Kap den Blå Tap” med ”kappestrid” m.v. Der var ikke udelt begejstring for ideen med at kappe den Blå Tap! Dorthe J. tilbød sig som genopliver af udvalget, som så kunne lave en enklere model, nemlig en poncho. Dermed blev det en realitet med Dorthe, Karen, Ella, Janie og Inge som ”modeller”

 

  1. Valg til bestyrelsen:

Efter pæne og rosende ord fra Høvdingen blev både kassemester og klubmester genvalgt.

Jens ville vide om Høvdingen virkelig ville fortsætte trods fortalelsen under dagens dåb, hvorpå der kom et klart og tydeligt ”Ja!” Høvdingen blev genvalgt.

 

  1. Evt.

Olaf mente at det nu er på tide at sætte penge af til en god 40-årsfest om 3 år. Endvidere opfordrede han til evt. rettelser på krydslisten i klublokalet. Og skal han lave 1. ”Hul” er der deadline 15/3

Inger udtrykte skuffelse over at Klubmesterens ansvar nu skal uddelegeres. Mogens talte om vigtigheden af at fremelske den kollektive ånd. Lise syntes, det kunne være spændende at se, hvad Klubmesteren så finder på at lave, når hun ikke skal bruge så megen tid på rengøring. Måske maler hun et billede til huset??? Oluf havde overvejet børste under de største syndere blandt tøfler. Hannah frygtede indbyrdes ”gnidder” med en rengøringsplan.

Karen tilbød at undersøge mulighed for Vesterhavstur til Søndervig mellem d. 9 og 11. marts.

Inge efterlyste flere hyggelige ”støtter” til bordbenene i klubhuset.

Sebbe vil indkalde bladudvalg (Erik P., Ella, Oluf, Jens, Sebbe)

 

Dirigenten kunne herefter takke forsamlingen for god ro og orden.

Referat afsluttet kl. 18.03

 

 

Runerister Rothe

(Lise)