Referat Generalforsamling Januar 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2008

 

Om morgenen d. 12. januar 2008 blev en kappeklædt flok vikinger vidne til Jens Guldtaps ophøjelse til ”Æresviking af Gudernes nåde”. Denne festlige ceremoni erstattede i år den sædvanlige dåb, idet ingen var fundet værdige til optagelse blandt skjoldmøer og andre vikinger i H.A.C. Neptun. Det var en udtalt fornøjelse at se så mange iklædt kapper med varierende udsmykning. Det gav formodentlig inspiration til de, der endnu har broderiglæderne til gode.

Og vanen tro blev ceremonien afrundet med mjød og ristede pølser. Endnu en god dag var påbegyndt i foreningens historie.

Kl. 13 mødtes så folket til generalforsamling i Dykkeklubbens lokaler. Denne gang var kapperne udskiftet med behørigt festtøj. Efter en som vanligt udsøgt menu kunne årets generalforsamling så tage sin begyndelse, hvilket skete kl. præcis 15.15. Hermed referatet af de følgende timer:

 

Ad.1

Valg af dirigent: Anne Katrine blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2

Høvdingens beretning:

Efter at have testet en 5-10 par læsebriller måtte høvdingen erkende, at hans bygningsfejl er noget videre udtalt. Derfor holdt han sig i mangel af sine kontaktlinser klods op ad vinduet, der trods alt kunne kaste lidt lys over hans noter. Først udtrykte han sin begejstring over morgendagens oplevelse med de kappeprydede vikinger. Faktisk er han så begejstret for sin egen høvdingekappe, at han, som han sagde, ” – ynder at gå lidt rundt i den i dagligdagen” Vi håber ikke den bliver slidt helt op i hans regeringstid! Dernæst fulgte endnu en lykønskning af det nye æresmedlem, og en tak for alt det Jens har gjort for foreningen igennem mange år. Og til slut en let revselse af vikinger, der formastede sig til at komme for sent til arrangementet, som jo netop er lagt tidligt (kl.8.00!!!) af hensyn til fakler og mørke.

Sebbe kom endvidere med en forsinket fødselsdagshilsen til Erik Preisler, hvis 70-årsdag blev overset i Høvdingens juletravlhed.

Nu omtaltes årets arrangementer, som mindedes med glæde over det altid gode vejr ved såvel nøgleaflevering med ølsmagning, kanotur for en lille udsøgt skare, nøgleudlevering med besøg af de nye aspiranter Steen og Grethe, og sidst, men ikke mindst, det årlige julebad med damp og siden gløgg på adressen, som alle kunne finde i år.

Høvdingen kastede sig nu ud i det visionære og fremførte, at vi, som den respektable forening vi er, også bør forholde os til mere globale spørgsmål som fx klimaforandringerne. Herom senere under punktet ”indkomne forslag”.

Herefter fulgte en stor tak til bestyrelsen for dens utrættelige arbejde under altid hyggelige former. Dog kunne Høvdingen af og til være i tvivl, om han måske var gået forkert og i stedet havnet i lokalhistorisk arkiv pga. utallige meningsudvekslinger mellem særdeles lokalkendte bestyrelsesmedlemmer.

Med hensyn til ”aktive” medlemmer, der ikke er særligt aktive, orienterede han om overførsel til passivlisten for ikke at blokere for ventelistefolk. I øvrigt bliver der sorteret i ventelisten i forhold til forventninger til kommende vikinger. Folk der ikke ønsker at deltage i det sociale samt motionere er ikke velkomne i foreningen.

Sebbe rettede en tak til Jørgen og Bente for juletræ og til Obersten for hjælpen med ”Hullet”. Der lød her en opfordring til at bidrage med billeder, man måtte have /tage. Også tak til dette års kagebagere Connie, Agnete og Gerda. Og så var der en hyldest til Inge for hendes arbejde med ”Talentfabrikken” ved Vestres SFO.

Kommentarer til høvdingens beretning:

Oluf fremførte:

Hvem vil ”ligge på hjul” i forhold til ”Hularbejdet”? – ellers ville han gerne selv tage et hul til – (”det behøver ikke være en dame”)

Bør vi nedsætte et udvalg i god tid til at arrangere jubilæet?

Lad os doble mulkter (4-doble for æresmedlemmer!)

Laila foretrak samfundstjeneste!

Jens antydede muligheden for at idømme bestyrelsen mulkt ved forglemmelse af fødselsdage o.l.

Jens takkede for æresbevisningen, men rettede den største tak til de, der sad i hans bestyrelser. (Stående klapsalver!)

Forskellige meningsudvekslinger om Web-album, facebook, 1-2-3-hjemmeside, justits med billeder i det offentlige rum.

Morten tilbød sin hjælp til at komme i gang med hjemmeside under foreningen af vinterbaderklubber. (Stor jubel!)

Beretningen enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 3

Kasserers beretning (meget upassende tituleredes hun ”Hejren”)

Vibeke beklagede: ”Synd for Sebbe – stadig intet underskud”

Kommentarer til beretningen:

Lise opfordrede vikinger til at hente ”Hullet” selv i huset for at spare porto. Og der bør skrives navn på, så kun de interesserede i papirudgaven får den.

John mente at den årlige cykelrute kunne lægges forbi de, der ikke har hentet bladet.

Regnskabet godkendt.

 

Ad. 4

Indkomne forslag.

  • Efter at have takket for den store hjælp til rengøringen af de hellige haller, fremkom klubmester Janie med forslag om, at det fremover koster 300 kr. hvis ens nøgle ikke er afleveret senest 14 dage efter den officielle nøgleaflevering. Det har været en belastende opgave at skulle inddrive nøgler, hvilket jo er et krav fra kommunen. Forslaget vedtaget.
  • Lise orienterede om forslaget ”Frozen Zone” fostret af bestyrelsen i dens iver efter at profilere HAC som en miljøbevidst forening, der jf. Høvdingens beretning forholder sig aktivt til problemer med den globale opvarmning. Vi kommer snart til at mangle is i vort lokale farvand, hvis udviklingen fortsætter! Frozen zone handler om at medlemmer af HAC, der bor tættere på søen end 5 km bør undlade fragt i bil hertil. Denne udmelding gav anledning til en del kommentarer. Der lød lettelsens suk fra de, der bor længere væk, indtil Lise antydede, at disse jo i solidaritet kunne stille bilen, når de ankom til frozen zone. Kaj foreslog at vi flyttede HAC nordpå til koldere egne, Oluf anbefalede etablering af varmeveksler. Sebbe mindede om at vi ikke er radiatorbadere og Morten foreslog at vi kunne hente is på Århusbakken ved skøjtebanen. Jens ville øge kontingentet for at kunne købe Co2kvote, og Lise rundede af med at understrege at dette blot er en hensigtserklæring: Vi bør ikke køre i bil til søen, med mindre det er strengt nødvendigt.

Forslaget vedtaget med 17 stemmer for og 7 imod. Bestyrelsen går videre med ideen.

  • Sebbe spurgte forsamlingen om vi skal arbejde videre med ideen om gendåb af 25-års jubilarer. Inge mente ikke vi burde kalde det ”gendåb” Der ligger lidt for megen ”reinkarnation” heri.
  • Michael syntes, at vi skal fejre jubilarerne og forlange, at der kommer ”historiske” indlæg til ”Hullet” fra disse.

Vedtaget at bestyrelsen arbejder videre hermed.

 

  • Inge ytrede ønske om en ”hånd” i ny og næ til at trække børn i land, når der er is på søen. Eller komme med en overraskelse en fredag eftermiddag (kage e.l.) Sebbe mente, at vi skal bakke op om de små badere fra vestre, når det er muligt. Det blev besluttet at vi bakker op om Vestre-klubben og Inge vil sætte opslag op i vores klubhus om, hvornår der bades.

 

Ad. 5

Valg til bestyrelsen.

Næstformand Suaning og Runerister Rothe genvalgtes. (Husk venligst at der søges mere passende titel til næstformandsposten, dvs. i ”vikingeånd”. Forslag sendes til bestyrelsen)

Skriftlig afstemning om den ansvarsfulde post som suppleant, som både Kaj, Anne Katrine og Lene M. (sidstnævnte pr. telefon) ønskede at lægge kræfter i. Udfaldet blev at Anne Katrine og Kaj valgtes. Kaj udbrød herefter i sin sejrsrus, at han absolut ville se på mulighederne for både kød og kul til næste år! (Det er hermed noteret!!!)

 

Ad. 6 Evt.

  • Oluf ønskede et udvalg nedsat til at arrangere 40-års jubilæet. Sebbe vil lade bestyrelsen afgøre om et sådant skal nedsættes, eller hvad vi gør.
  • Sebbe opfordrede til, at arrangementet ”Kap den blå Tap” bliver en rigtig fest. Hvorpå Kaj tilbød band til festen.
  • Næste års kagekoner blev: Anna, Grethe og Bente.

 

Dirigenten takkede hermed for rimelig ro og nogenlunde orden og afsluttede årets forsamling.

Referatet afsluttet kl. 19.00.

 

Ref.

Runerister Rothe