Referat Generalforsamling Januar 2009

 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10. JANUAR 2009

 

Som vanligt mødte de gæveste vikinger op ved Almindsøens bred denne kolde dag kl. 8.00. For manges vedkommende festligt klædt i behørigt udsmykkede kapper. Og denne gang mødtes man ikke for at tage del i årets dåb, men blot for at holde den gode vikingetradition i hævd: At bryde skovens mørke og dybe stille ro med fakler og fællessang og nedsvælge morgenmjød (og grillpølser). Faktisk var to aspiranter, Steen og Grethe indstillet til optagelse men uheldige omstændigheder gjorde at de begge måtte holde sengen, og udsætte deres indtræden i den ædle flok af skjoldmøer og vikinger til næste år.

Næste programpunkt for dagen startede som traditionen byder kl. 13.00 på den sædvanlige lokalitet som var pyntet op til generalforsamling. Her blev først fourageret i sild for de seje, Janies kreationer for de kræsne og Sebbes gode bøffer med alverdens dejligt tilbehør. Alt skyllet ned med bl.a. øl og diverse kryddersnapse. Jo, – vikinger ved hvad der er godt! Efter afsyngning af foreningens forskellige slagsange var selve generalforsamlingen klar til at begynde (kl. 15.30):

Ad.1. Valg af dirigent:

Morten modtog valget under klapsalver og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad2. Høvdingens beretning:

Høvdingen indledte med at glædes over, at han i år havde husket sine læsebriller hvilket i høj grad fremmede forløbet af beretningen! Han beklagede at vi nu to år i træk ikke har afholdt dåb, men vi kan så se frem til næste år.

Ole Wraa blev mindet med et minuts stilhed og en skideballe. Sidstnævnte for ikke at huske den rette procedure: Første telefonopkald skal ske til høvdingen, der modtager den pågældendes udmeldelse af foreningen. Andet opkald kan så om nødvendigt ske til 112.

Herefter fulgte en tak til Obersten som igennem årene har ”lavet mange numre i Hullet”, og en tak til Morten for vores flotte hjemmeside. Denne tak også som oplæg til senere debat: Skal vi droppe Hullet til fordel for hjemmesiden?

Forrige års snak om ”Frozen Zone” er åbenbart blevet kopieret af Fogh Rasmussen. Men flere i vor forening burde tage sig sammen! Og så mente Høvdingen i øvrigt at vi bør arbejde på en motorvejsføring længst væk fra søen.

Der lød ros til vikingerne der prydede morgenens samling i fantasifuldt udsmykkede kapper ( og ikke som John Hedegaard i gul regnfrakke!) Også ros til Inge for hendes utrættelige arbejde i talentfabrikken.

 

Angående jubilæet i 2010 arbejder bestyrelsen på at forberede en stor fest.

Nu blev årets begivenheder omtalt. En nyhed ”Kap den blå tap” blev fremhævet som endnu en dejlig dag i foreningsregi med ædel kappestrid. Og som høvdingen udtrykte det:” især dem, der var der, var flotte” Cykelturen var igen dejlig men lidt kold og pizzaen blev nydt hos Inge. Da Silkeborg Kommune havde været så ubetænksom at lægge Regattaen samtidigt med vores årlige kanotur, blev der for trangt på åen til flere armadaer og vi måtte aflyse vores. Nøgleudleveringen forløb som altid i strålende vejr og dampbadet som igen var dejlig varmt betaltes som før bedst i naturalier – især hos damerne. Den efterfølgende julegløgg var nær blevet aflyst da Mogens havde glemt at lægge nøglen under måtten (han er jo som regel bortrejst!) men heldigvis slog Inges gæstfrihed atter til. Gæstfrihed var også udgangspunktet for Herdis´ fine invitation til Juelsminde, men desværre var tidspunktet uheldigt, så vi håber det i stedet kan blive en anden gang.

Sluttelig en tak til bestyrelsen for godt samarbejde: ”Der er arbejde i jer og I er rigtig hyggelige at være sammen med” Dog omtaltes en enkelt kurre på tråden: Vibeke ønskede at trække sig ud, da hun følte opgaven som kasserer krævede større talent. I stedet indstillede bestyrelsen Mogens som kassemester og Vibeke som næstformand (Hirdsmø). I øvrigt ønskede både Høvding og Klubmester genvalg.

 

 

 

Kommentarer til beretningen:

Obersten var glad for hjemmesiden men mener at ikke-it-brugere skal papirdækkes. Opfordring til at forberede jubilæet i god tid og god deadline til forskellige arrangementer. Han savnede kanoturen – men havde dog endnu ikke deltaget.

Guldtappen mente at have set Høvdingens bil ved søen trods F.Z. M.h.t. kapper ”er der stoffer til alle?” Bør vi måske spare lidt på udgifterne til jubilæet så vi har råd til det helt store om føje år? Absolut ingen kritik af Kassemesteren fra revisorerne – altid hyggelig revision. Vi kommer gerne til Juelsminde blot ikke om sommeren.

Mogens opfordrede Obersten til at holde ud i Hullet, -evt. med en medløber hvortil Obersten tilføjede         ” helst en kvindelig!”

Høvdingen foreslog at man evt. kunne scanne gamle Huller ind på hjemmesiden som selvfølgelig skal være opdateret. Alle kan læse hjemmesiden på biblioteket hvis man ikke har egen computer. Jubilæumsniveauet bør være højere end ved 30 år men mindre end ved 25. Herpå et svirp til Jens: ”Vore love er funktionsbestemte. Det ville klæde miljøet om Guldtappen kørte lige så få km i bil som Høvdingen!”

Anne Katrine takkede Obersten: ”Aldrig så flot hul som under ham. Og tak for X-listen i læselig udgave.

Gerda ønskede medlemslisten opdateret på www.

Beretningen enstemmigt vedtaget.

 

Ad. 3 Kassemesters beretning

Fremlagdes under klapsalver!

Kommentarer hertil:

Sebbe: Bestyrelsen har vist mådehold pga. finanskrisen. Belastende for både økonomi og for høvding at skulle give gaver hvert 5. år til de ”gamle”. Obersten: Skulle man evt. indføre en mulkt ved manglende tugt af tunge under generalforsamling? Sebbe: Mulkt er den enkeltes ansvar! Jens ønskede at få opklaret hvor lang kredit der gives til en person som ikke betaler mulkt (her havde han dommeren i tankerne!) Janie: Sidste år besluttedes at såfremt nøglen ikke er klubmester i hænde senest 14 dage efter nøgleaflevering betales 300 kr. Sebbe: Vi har i klubben ingen præcedens for offentliggørelse af navne v. manglende betaling ej heller ved kontingentrestance.

Beretningen godkendtes.

Ad.4 Indkomne forslag

Morten ønskede at starte en ”blå stafet” så vi kan få lidt forskellige historier på hjemmesiden om alt der kan relateres til vinterbadning. Det kunne give lidt større afveksling i skribenter på siden. Når man har skrevet sender man stafetten videre. Dorthe mente det kun var for folk som havde lyst. Mogens og Lise mindede om at vi alle har et ansvar for at bidrage til det sociale i klubben, men at man selvfølgelig kan sende den videre hvis man går helt i sort. Mogens glædede sig over vores lille klub og det nærvær der er her i modsætning til i masodontklubberne. Morten starter stafetten.

Forslag fra Niels om at stille et hold fra ”Den blå tap” til næste års Almindsøstafet. Flere ønskede at deltage.

Jens ønskede mulighed for at se navne, telefonnr. og mailadresser på hjemmesiden.

Ad. 5 valg til bestyrelsen

Bestyrelsen anbefaler at Vibeke træder af som kassemester og overdrager posten til Mogens. Janie fortsætter som klubmester. Vibeke beklæder posten som hirdskvinde. Det åg der hermed fjernedes fra hendes skuldre fik hende til i affekt at udbryde at hun som tak fremover både ville bage kager og brød og altid komme til bestyrelsesmøderne til tiden! Høvdingen genvalgtes også enstemmigt.

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 6 Evt.

Guldtappen ønskede, på baggrund af det kedelige faktum, at der sidste år druknede 4 vinterbadere, at vi fremover bader fra den modsatte side af broen, hvor det er muligt at trække folk ind til land om nødvendigt. I øvrigt udtryktes irritation fra flere over det manglende trin på den nye badestige. Hertil mente Mogens, at en henvendelse til kommunen kunne afstedkomme en rigtig ”dronningestige” til vinterbaderne. Lise mente, at et førstehjælpskursus for medlemmerne absolut ville være på sin plads at få etableret. Herdis spurgte til ventelisten og fik svaret fra Høvdingen, at vi følger den normale procedure for optagelse, og bestyrelsen udvælger nye medlemmer i forhold til reglementet for klubben. Jørgen blev af Sebbe orienteret om, at der ikke er nogen vedtagelse om at sætte kryds, men at klubbens ånd er, at der bades. Ovenpå en meningsudveksling om badepligt og krydser afsluttede høvdingen snakken med at pointere, at vi er en social forening og bestyrelsen er klar til at påtage sig hvervet i en sådan. Herpå bød han velkommen til en ny sæson i HAC. Lise roste Morten for hans dirigentvirksomhed, hvor det positive var udgangspunktet.

Næste års kagebagere: Agnete, Kirsten, Inge K.

Morgendagens opryddere ud over bestyrelsen blev Niels (som dog knapt nåede frem!), Jørgen G., Jens og Jørgen

Referat afsluttet kl. 19.15

Ref.: Runerister Rothe