Referat Generalforsamling Januar 2010

Referat af generalforsamling d. 6. januar 2010 kl. 19.00

Denne ganske usædvanlige generalforsamling tog sin begyndelse for de 29½ fremmødte vikinger i et mødelokale på Medborgerhuset da Høvdingen bød alle velkommen. Usædvanligt at gøre dette til en så pinligt ædru vikingeflok og selv være fuldstændig sober (dog kan det ikke udelukkes, at der stadig var spor af narkosen efter Høvdingens knæoperation et par dage tidligere)

Ad. 1 Valg af dirigent.

Dorthe Jacobsen modtog valget og styrede forsamlingen, som til en afveksling var ”styrbar”, til alles tilfredshed

Ad. 2. Høvdingens beretning

Den sædvanlige passus om den netop veloverståede dåb af nye vikinger kunne i år springes over, idet denne først finder sted d. 16. januar kl. 8.00. I stedet indledtes med et kort rids over det forløbne års begivenheder. Den forrige generalforsamling, som måske bedst huskes på det meget rolige forløb af samtlige punkter lige frem til punktet evt. hvor Almindsøens bølger virkelig gik højt.

Som vanligt var der bestilt dejligt vejr til klubbens sædvanlige aktiviteter ud over badning, og som vanligt godt fremmøde, der nu får den konsekvens, at der indkøbes flere borde og stole. Årets julehygge foregik i år uden røg og damp, men med dejlig gløgg omkring Mogens´ kolossale spisebord. Dampen er desværre ikke længere omfattet af den særdeles favorable prispolitik for vor forening som tidligere, så skal vi holde dampen oppe, må der evt. en egenbetaling til fremover.

Der appelleredes atter til én gang for alle at nedlægge Hullet som papirpublikation, og i stedet bruge vores flotte hjemmeside til kommunikationen.

HAC blev behørigt repræsenteret af Høvding og Klubmester ved Jomsvikingernes stort anlagte 50-års jubilæum i Århus Musikhus.

Endelig afrundede Høvdingen sin beretning med en tak til bestyrelsen for dens uegennyttige og ihærdige indsats på hver sin front. Mogens fik en særlig tak (med gave) for sin indsats, idet han nu har valgt at træde ud ad bestyrelsen for at følge hjertet, der især banker i Århus.

Kommentarer til beretningen:

Oluf – Er det ikke imod almindelige demokratiske principper at folk skal være afhængige af IT?

Jens – Gerne flere papirudskrifter af hjemmesiden ophængt i badehuset, så interesserede kan tage den med hjem. I øvrigt en hilsen fra Hans Jørgen og Hanna, som er indesneet i Klitmøller. Førstnævnte overvejede nu at blive betalende medlem igen blot for at komme med på medlemslisten!!! Listen med Høvdingerækken er noget mangelfuld og bør opdateres.

Morten – Opfordring til at nogen bidrager med et ”historisk hjørne” på hjemmesiden.

Oluf – vil gerne lave en ”Hul-historie”

Høvding – Indkalder nogle gamle vikinger og får nedfældet ”historien”

 

 

 

Høvdingen efterspurgte nu eventuelle nye arrangementer i klubben. Hvem har idéer?

Morten – Man kunne evt. besøge en søsterklub med damp

Inge – syntes vi skal støtte vores lokale dampbad og evt. betale noget af besøget selv.

Laila – tilbød at arrangere tur til klubben i Rold Skov (Mørk Sø)

Oluf – Besøg på Silkeborg Bad med rundvisning og kaffe. Guidet tur til Karup Helikopterwing (her skal vi selv komme i bus for at kunne komme rundt)

Inge – syntes vi bør lave noget sammen,der har med vinterbadning at gøre. Fx et besøg hos Herdis i Juelsminde.

Lise – mente det er dejligt med mangfoldighed i forslagene til den mangfoldige skare vi er. Ikke alle har de samme ”lyster”

 

Ad. 3 Møntmesterens beretning

Som indledning valgte Mogens at gøre opmærksom på, hvor kompliceret klubbens regnskab er organiseret. Det svarer nærmest til regnskabet i en større virksomhed som fx A.P. Møller. Sammenholdt med de forholdsvis små posteringer vi opererer med, er det Galimatias! Vi skyder spurve med kanoner, og Mogens´ opfordring til hans efterfølger var at gå over til en ”gammeldags” regnskabsbog med kolonner.

Herefter blev regnskabet gennemgået, og efter Jens´ påmindelse om altid at huske bilag med navn, blev det godkendt. Samtidigt var der også enighed om at indføre et enklere regnskab fremover.

OG SÅ VAR DER KAFFE OG KAGE OG IKKE MINDST PRÆSENTATION AF KLUBBENS MINIVIKING SOM KLAREDEGENERALFORSAMLINGEN EKSEMPLARISK. MON DET VAR GÅET , HVIS DEN VAR BLEVET AFHOLDT SOM VANLIGT???

Ad. 4 Indkomne forslag

Fra bestyrelsen indstilledes følgende vedtægtsændring:

  • 5.2 I forbindelse med optagelse som aspirant erlægges 200 kr.

Beløbet ændres til 300 kr.

  • 7.1 Aktive medlemmer betaler kr. 200 årligt, passive medlemmer kr. 100 årligt.

Beløbene ændres til 300 kr. for aktive og 150 kr. for passive.

Denne forhøjelse ønskes for at kunne afholde større arrangementer som 40- og 50-års jubilæum. Endvidere er kontingentet ikke blevet forhøjet i rigtig mange år.

8.1 Klubbens bestyrelse udgøres af høvdingen, næstformand, kasserer, sekretær og klubmester.

Ændres til: Klubbens bestyrelse udgøres af høvding, hirdsmand/hirdskvinde, møntmester, runerister og klubmester.

Alle forslag blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad. 5 valg til bestyrelsen

Hirdskvinde Vibeke blev genvalgt

Runerister Lise blev genvalgt

Møntmester Mogens afgik og i stedet valgtes Morten.

Revisorerne Jens og Ella genvalgt

Suppleanter: Anne Katrine genvalgt og John H. nyvalgtes

 

Ad. 6 Evt.

Janie orienterede om nyt briksystem som afløser for nøgle til huset. Hver enkelt medlem får personlig kodet brik og er ansvarlig herfor med reference til den kommunale bademester Per. Vi venter til næste nøgleudlevering, som så i stedet bliver brikudlevering. Dog vil vi fortsat afholde vore faste arrangementer ved sæsonstart og –afslutning.

Bestyrelsen indkøber en rulle ”kappestof” så interesserede kan få et stykke til egen kappe. Det er vigtigt at holde traditionen med flot klædte vikinger ved dåben i hævd, så en opfordring til alle om at få gang i saks og tråd. Som sagt er der intet krav om ”haute couture” . Dog er der ej heller nogen bunden dress-code for at deltage.

Jens spurgte om tidligere medlemmer ville være velkomne til den kommende jubilæumsfest. Fx kunne Kirsten Jordan måske være interesseret. Hertil svarede Høvdingen at hun er velkommen, hvis hun melder sig.

Oluf opfordrede til nye kræfter på afkrydsningslisteposten, men blev rost så meget for sin udformning af disse, at han overvejede at fortsætte indtil videre.

Mogens mindede om vigtigheden af både navn og emne ved indbetaling af kontingent o.l.

Sebbe bad forsamlingen overveje efter jubilæet i Lunden, om dette sted måske fremover skal lægge rum til vores generalforsamlinger, da det ikke er meget dyrere end Dykkerklubben og har rigeligt af service o.l. i køkkenet. Samtidigt kunne det betyde at Jens ikke er bundet af fortsat medlemskontingent til dykkerne.

Inge orienterede om at TV2 fredag filmer børnevinterbadeklubben fra Vestre Skole

Sluttelig takkede Høvdingen for en god og usædvanlig rolig (nogen mente nærmest kedelig) generalforsamling.

 

Referatet afsluttet kl. 20.45!

Runerister Rothe