Referat Generalforsamling Januar 2011

Den 15. dag i det nye år var dagen, hvor 3 håbefulde aspiranter skulle indlemmes i flokken af garvede vikinger. Vejrguderne var som vanligt adviseret om at HAC- Neptun foretrækker passende vejrlig til vore arrangementer, så trods våde varsler, kunne vi gennemføre i tørvejr og med et tykt, om end vådt lag is på søen (og på skovstierne!) Selve dåbsritualet skal jeg undlade at beskrive, men resultatet blev, at vi nu er blevet en fager skjoldmø og to brave vikinger rigere. Inge, Freddy og Henrik bestod med bravur. Obersten og Morten Frost sørgede for fotodokumentation for eftertiden, hvorefter Høvdingen diskede op med veltilberedte pølser og tilbehør til alle fremmødte. Vi var vel en flok på omkring 20. Med livet som indsats drog vi så tilbage gennem skovens ualmindelig glatte stier, for at nette os før årets generalforsamling, som denne gang skulle finde sted i FDF-huset på Almindsøvænget.

Referat af generalforsamling 2011

Skønt historisk lavt fremmøde kunne vi glæde os over, at de 24 vikinger, der var til stede, udgjorde en rigtig hyggelig flok, som nød både sild, suppe, grillbøffer og dejligt tilbehør. Nogen kunne endog ikke få nok af sild, selv om de sad midt iblandt dem! Efter dette udsøgte måltid kunne selve generalforsamlingen tage sin begyndelse. Høvdingen bød velkommen til alle og beklagede at ingen af vore nye vikinger var blandt de fremmødte. Han orienterede om, at endnu en aspirant, nemlig Ole Dusgård, skulle have været døbt i dag, men var blevet forhindret pga. dødsfald i familien. Vi lagde ud med at synge foreningshymnen og så gik vi i gang.

Ad.1

Valg af dirigent. Bo modtog (uden briller) valget med begejstring, og styrede herefter forsamlingen på forbilledlig vis.

Ad. 2

Høvdings beretning. Sebbe tog et tilbageblik over det forløbne år, som især var præget af vores 40-års jubilæumsfest. Han glædede sig over endnu en succes i HAC´s historie, hvor der denne gang var vin ad lib, en ny sang om foreningen, flotte taler af ikke mindre end 4 høvdinge, dejlig musik leveret af gedigne dansemusikere, som trods hestehale kunne deres kram. Der blev danset, så det var en lyst, og Jacob svingede damerne så gevaldigt, at han siden måtte have nye hofter. Jo, det var en dejlig fest. Og så kom vi igen i avisen!

Ellers bød året på en generalforsamling, der stik mod sædvane må betegnes som ualmindelig kedelig og historisk hurtigt overstået. Vi må konstatere, at det går ikke uden alkohol! Vi fik dog ny Møntmester, idet Mogens havde fulgt sit hjerte til Århus, og overdrog posten til Morten.

Årets nøgleaflevering bidrog til Danmarkshistorien ved at være den absolut sidste. Fremover skulle vikinger til at bruge deres brikker for at få adgang til klubhusets omklædningsfaciliteter. Erik og Agnete valgte dog (om end ufrivilligt) at vente med omklædning til civil, indtil de var vel hjemme!

Fuldmånebadning har mest gjort sig bemærket ved et fremmøde, der ikke just har været til at prale af. Inge har trods ihærdige og prisværdige forsøg ikke formået at overbevise flere end sig selv og, når bølgerne gik højt, et par stykker mere om det fantastiske ved arrangementet. Det har bestyrelsen nu tænkt sig at gøre noget ved.

Tour de Midtjylland bød i juni måned på en dejlig tur ad den nys åbnede Kjellerupbane. Fantastisk at Jens og Aage kan blive ved med at overraske os med spændende cykelruter. Og virksomhedsbesøget førte os denne gang til Anne Katrines fine fys-klinik i Nygade, hvor vi blev sat i skarp træning på alverdens maskiner. Heldigvis kunne man netop denne dag også få både pizza og rødvin hos fysioterapeuten!

Selv gamle agtværdige foreninger må forny sig, så Den blå Tap fik i år føjet et nyt navn til rækken af ritualer. Ved sæsonstart holder mange foreninger ”Standerhejsning” men i vores klub er vi nu avanceret fra nøgleudlevering til ”Taprejsning”. Denne forløb godt med ophold i regnen, ølsmagning og hyggeligt samvær.

At Gerda er en skjoldmø gjort af et særligt stof er ingen i tvivl om. Hun er kendt som klubbens ”Jernlady”. Om det var dette, der skræmte vor høje Høvding, da han ene og alene stod ansigt til ansigt med kvinden forud for årets kanotur, skal jeg lade være usagt. I hvert fald kastede han håndklædet i ringen og aflyste sejladsen. Han havde nok foretrukket at have flere ligesindede ved sin side. Selv påstod han at aflysningen hang sammen med de generelle nedskæringer, vi for tiden oplever. Det være sig sygehuse, lægeambulancer og nu også HAC´s kanotur.

Julehyggen udfoldede sig denne gang i FDF-huset og Høvdingen følte denne gang, at han var vidne til en ualmindelig uretfærdig pakkeleg. Heldigvis kunne han trøste sig med både gløgg og æbleskiver.

Dagens dåb af Inge, Henrik og Freddy var endnu et dejligt kapitel i foreningens historiebog. Desværre kunne ingen af dem være til sted ved generalforsamlingen.

Høvdingen sluttede med at sige tak til Vibeke for igen at overtage Møntmesterrollen, da Morten fik brug for en afløser. Og tak til Morten for vores flotte hjemmeside. Der lød en tak til bestyrelsen, som altid er klar til at tage fat, og som oven i købet er helt rare at være sammen med. Og til sidst tak til alle i foreningen for alle de gode stunder, vi har sammen.

Kommentarer til Høvdingens beretning:

Jens fremhævede den flotte jubilæumsfest, hvor han især nød ”pornounderholdningen” ved bestyrelsen. Han mindede om vigtigheden af, at vore publikationer både artikler og fotos gemmes som papirdokumenter af hensyn til eftertiden.

Inge syntes, det kunne være dejligt om kanoturen blev arrangeret på en lun hverdagsaften i stedet for i weekenden, hvor mange er travle med familien.

Herefter blev Høvdingens beretning godkendt med applaus.

Ad. 3

Møntmesterens beretning

Vibeke gennemgik det omdelte regnskab, der havde været vanskeligt at arbejde med pga. for sent afleverede bilag m.v. Til dette kunne Revisor-Jens understrege, at der ikke må afleveres bilag til Møntmesteren efter d. 15. december, hvis de skal indgå i årets regnskab. Det blev endvidere understreget at Vibeke ikke kunne klandres for ”rodet”, men at vi hver især må være mere præcise med de bilag, der afleveres. Herefter godkendtes beretningen.

Ad. 4

Indkomne forslag:

Ingen. Høvdingen orienterede om, at banken ønsker underskrift ved dobbelt fuldmagt, så både Høvding og Møntmester har adgang til vores konto. Jens luftede tanken, om vi bør have en forretningsorde,n der præciserer beføjelserne. Dette vil bestyrelsen tage op. Bo mente, at formuen lige så godt kunne ligge i klubhuset eller et lignede sted, som følge af vores manglende fordel af at have pengene stående i banken. Vi bør ”skrue bissen på” overfor banken m.h.p. rentetilskrivning.

Ad. 5:

Valg til bestyrelsen

Både Høvding, Møntmester og Klubmester genvalgtes.

Ad. 6

Evt.

Fuldmånebadning vil fremover være én årlig fælles oplevelse, hvor vi gør lidt ekstra ud af hyggen (eller uhyggen). Det vil foregå d. 18. februar kl. 20. Dog vil bestyrelsen overveje at flytte arrangementet pga. vinterferien. Hold øje med opslag og hjemmeside.

Morten orienterede om bestyrelsen nye tiltag: ”Tappefald” (tidligere nøgleaflevering) denne gang med svedhytte samt ølsmagning, som vil ske d. 10. maj kl. 18.30.

Jens henledte opmærksomheden på problemet med det/de manglende trin på badestigen. Vi undersøger muligheden for en løsning. Endvidere skal man efterhånden spejde en del efter de hvide striber. Vi spørger Mogens Maler, om der kræves en særlig maling til fornyelse.

Bo mente, at aspiranter, der jo ifølge vedtægten skal holde Hullet isfrit, bør udstyres med en motorsav, så vi kan få pæne, vinkelrette huller. Desuden mente han, vi burde overveje at foretage dåben tidligere på dagen af hensyn til mørket. Han fandt Høvdingens aktuelle fremførelse af dåbsritualet præget at for megen ”Dinglefise” og syntes i øvrigt at der var for sparsomt med morgenfluidum. Slutteligt glædede han sig over det efterhånden pæne antal flotte kapper, der ses ved dåben.

Janie udtrykte lettelse over at briksystemet nu ser ud til at fungere ovenpå en temmelig vanskelig fødsel. Hun takkede assisterende Klubmester Anne Katrine for indsatsen som vikar.

Anne Katrine forhørte sig om muligheden for at få opdateret vores fine stamtræ i klubhuset, evt. med navne under. Især kunne hun godt tænke sig selv at blive repræsenteret med eget foto. Til dette tilbød Morten at lave nyt billedkatalog med alle medlemmer. Også Britta ville glæde sig over et ”fuldendt” stamtræ.

Grethe spurgte interesseret til ”skulpturen” på bordet foran Høvdingen, som kunne berette om, hvilke associationer den glade giver havde ment medlemmerne af ”Den blå Tap” kunne få, når de betragtede ”monumentet.”

Sebbe mente, at det måtte være muligt at smugle en egnet badestige ud fra ét af de svømmebade, der nu er lukningstruet.

Bo ønskede toiletterne åbnet i vintersæsonen, for at sikre en bedre ånde hos hans hund, der åbenbart ser det som sin rolle at holde skoven fri for menneskeefterladenskaber.

Jørgen G. fandt det problematisk, at han skal stå i timer og vente på at en aspirant kommer forbi for at hugge hul i isen. Derfor fortsætter han med at gøre det selv.

Dette takkede Lise Hr. Grimshave for.

Jens håbede ikke at vor klub bliver ramt af krisen med udmeldinger til følge. Han stillede en god flaske whisky på højkant i en konkurrence om at gætte klubmedlemmernes gennemsnitsalder. Kun tilstedeværende under generalforsamlingen kunne deltage. Alle skrev et bud og afleverede til Vibeke, der ligger inde med medlemsdata. Vinderen vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Næste års kagebagere blev Britta B. og Annie.

Sebbe fik den afsluttende kommentar og sagde at uanset antallet af deltagere, handler det jo om, at vi, der er aktive, har det rart sammen. Han takkede for udfaldet af generalforsamlingen.

Referatet blev afsluttet kl. 17.25.